SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Utsläpp av lösningsmedel
i mark på färgfabrik 

Vid en översvämningsolycka på en färgfabrik rann lösningsmedlet Xylen ut i marken. I närheten låg bl a ett fritidshem och en skola.

SoilTech ställde snabbt upp en reningsanläggning på fabriksområdet. All förorenad mark grävdes upp och renades på plats. Därmed undvek man transportproblem med förorenade massor.

Under behandlingen visade det sig att marken förutom Xylen, även innehöll gamla färgrester, industriavfall, utfyllnadsmaterial mm vilket krävde delvis förändrad process.

Marken sorterades, renades och återfördes igen som fyllnadsmaterial.

Resultat

  • En renare industritomt än före utsläppet.
  • Xylen- och färgrester gick till deponi.

Den förorenade marken grävdes upp och renades på plats på fabriksområdet.

Efter rening återfördes massorna och marken återställdes.