SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Starkt oljeförorenad blekjord
från tillverkningsindustri 

Blekjorden som låg hos Sakab i Kvarntorp hade tidigare använts som filterjord vid en tillverkningsindustri i Småland. Jorden innehöll alltför höga oljehalter för att få läggas på deponi. SoilTech anlitades för att avskilja föroreningarna från jordmassorna. Blekjorden innehöll även grus, sand, finsand och lera.

Jorden innehöll 12 % tunga industrioljor
och blyhalter långt över 300 ppm.

SoilTech etablerade en anläggning på plats. De klibbiga och svårhanterliga jordmassorna och föroreningarna krävde många speciallösningar. Flera olika avskiljningssteg – bl a skrubber, Bathmosklasserare, uppströmsklasserare, oljeavskiljare och flera sedimentationsbassänger med en total yta på ca 700 m2, användes för att separera de olika fraktionerna.

Bakgrundsfakta/resultat

  • Blekjord används inom industrin för att fånga upp och binda skäroljor, hydrauloljor och liknande tunga oljor.

  • Förutom en avskiljning av oljan, som gick till förbränning och produktion av el och fjärrvärme, erhölls renade grus- och sandprodukter som alla återanvändes.

  • Det fanns inga rester kvar av oljor eller bly i grus, singel- eller sandfraktionerna! Och det var långt under gränsvärdet i finsanden.

Oljeslammet separeras bort i flera olika steg.

Separering genom uppströmsklassering och bräddning.