SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Rening och återvinning av
glas och metall från bildskärmar 

I vårt stora sopberg finns idag mängder av bildskärmar från datorer, TV-apparater, monitorer mm.

Bildrören är på insidan belagda med luminiscenspulver som innehåller såväl tungmetaller som en mängd andra olika kemiska ämnen.

Se filmen om processen ...

SoilTech har utvecklat en process för att separera, rena och återvinna bildrörsglas och metalldelar. Bildrören krossas och metallskrotet sorteras bort magnetiskt. Glaskrosset skrubbas och tvättas rent från pulver och beläggningar.

Mer än 25.000 ton bildrör har hittills behandlats på uppdrag av Sakab, i en processanläggning som står uppställd på Sakabs område i Kvarntorp.

Resultat/slutprodukter

  • Samtliga riktvärden för kontrollämnena underskreds med råge.

  • Renat och återanvändbart glaskross kan användas som konstruktionsmaterial i vägar och vallar.

  • Metalldelarna går till metallåtervinning.

  • En liten fraktion med föroreningar går till deponi.

Sopberg med mängder av bildskärmar från datorer, TV-apparater, monitorer mm

Krossat och tvättat bildrörsglas.

Utsorterade metalldelar går till metallåtervinning.