SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Kvicksilver och dioxin i Bengtsfors

EKA-området mitt inne i Bengtsfors vid sjön Bengtsbrohöljen, är starkt förorenat från många olika äldre industriverksamheter och kräver ett omfattande saneringsarbete. Kvicksilver, dioxin, bly, PAH-er och alifater har uppmätts. Mängden förorenade massor beräknas uppgå till ca 60.000 ton. De förorenade massorna schaktas upp och transporteras i täta och täckta containerflak till Sakab i Kvarntorp.

SoilTech renar de behandlingsbara fraktionerna för återvinning.

Även metalliskt kvicksilver har upptäckts

Vid uppgrävningar i oktober 2007 upptäcktes även metalliskt kvicksilver i form av små droppar. Marken inhägnades och övertäcktes.

Massorna transporteras till Sakab för hantering inför slutlig förvaring.

Vi renar de behandlingsbara massorna för återvinning

SoilTechs process bygger på återvinning. Därför är reningen enbart ett steg för att framställa användbara produkter. Exempelvis återförs de förbehandlade, avsköljda och friklassade grövre fraktionerna (>20 mm) till Bengtsfors som fyllnadsmaterial.

Fyra olika behandlingssteg

1. Förbehandling.

Massorna sorteras i olika fraktioner.

2. Grovtvätt.

Stenar >150 mm spolas av med högtryckstvätt.
Stenar 20–150 mm sköljs av i en trumma.

De två renade och friklassade stenfraktionerna >20 mm återtransporteras till Bengtsfors för återfyllnad på plats.

3. Basbehandling.

Fraktioner <20 mm, med varierande föroreningshalter, går till basbehandling – de tvättas och sorteras under processen upp i:

Fyra renade fraktioner

  • grus
  • sand
  • två olika finsandsfraktioner

De fyra grus- och sandfraktionerna, renas till långt under gränsvärdet för MKM vad gäller kvicksilvret, och kan användas som konstruktionsmaterial.

4. Tilläggsbehandlingar.

Återstående fraktioner med föroreningar kommer att genomgå olika tilläggsbehandlingar beroende på föroreningsmängd och vad de ska användas till.

Det inhägnade EKA-området vid sjön Bengtsbrohöljen.

1. Förbehandling av massorna, torr sortering.

2. Grovtvätt av stenar 20–150 mm.