SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Med SoilTechs processer
erhålls renade och
återanvändbara slutprodukter

Under reningsprocessens gång sorteras renade fraktioner ut. Vilka fraktioner man får bestäms av den förorenade massans sammansättning.

Förorenad jord


I processen sorteras olika renade fraktioner ut och föroreningarna koncentreras.
 • Grovfraktion (5-50 mm). Kan användas till fyllnadsmaterial vid vägbyggen mm.
 • Grusfraktioner (2-5 mm). Kan användas till fyllnadsmaterial, rörgravar mm.
 • Sandfraktion (0,2-2 mm). Skiftande användning inom byggnadsverksamhet.
 • Finsandsfraktion (0,06-0,2 mm). Skiftande användning inom byggnadsverksamhet.
 • Lerfraktion (under 0,06 mm). Kan användas till bl a mellantäckning i deponier.
 • Koncentrerade föroreningar. Går till upparbetning eller deponi.

Förorenat vatten


Efter rening har behandlade vatten...
 • återanvänts i olika processer.

 • släppts ut i det kommunala avloppet.

 • återförts till recipient.

Halkbekämpningssand

 • 95 % återvinns till användbara produkter (halkbekämpningssand, finsand, grus mm) om vi räknar bort skräp, det rena slammet och föroreningsslammet.

 • Nästan 100 % kan återanvändas som halkbekämpningssand, av den fraktion som ligger inom intervallet 0,25–8 mm (lämpliga kornstorlekar för halkbekämpningssand).

Bildskärmar

Ur bildrören återvinns cirka 97 %.
 • Krossat glas som kan användas som konstruktionsmaterial i vägar och vallar.

 • Metalldelar som går till metallåtervinning.

Renad grovfraktion.

Renad sandfraktion.

Renad lerfraktion.

Krossat och renat bildskärmsglas.

Renade metalldelar från bildskärmsbehandling.