SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Det krävs noggranna analyser och tester i labbskala för att lösa miljöproblemen

SoilTech har egna labb för att karakterisera föroreningar, och utveckla processer. Vi har även resurser för att provrena volymer från ett kilo till några kubikmeter.

Vi verkar även som konsulter inom processbarhet

... och åtar oss även enbart analyser med tester i labbskala. Efter genomförda analyser och tester, kan vi oftast föreslå lämpliga saneringsmetoder. Vi ser även vilka metoder som är direkt olämpliga.

Hur kan den förorenade marken saneras?

Den mark- och föroreningskartering som brukar göras är inte tillräcklig för att bestämma saneringsmetod. Den behöver kompletteras med analyserar där man även ser i vilka kemiska former och kombinationer föroreningarna finns och vilken typ av jord det är.

Hämta foldern "Hur kan marken saneras?"...


SoilTech har genomfört en mängd olika processbarhetsanalyser:

Kvicksilver i bottensediment

PAH i asfalt

PAH, tungmetaller, dioxin, industrioljor, bly och alifater i industrimark

Kvicksilver i energisparlampor

Bly och blyfragment i skjutvallar

Aluminium och vätgas i flygaska

Olja ock PAH i slam

Kvicksilver i blandjord från avlopp vid dentalindustri

PAH, tungmetaller och bly i halkbekämpningssand

Metaller i slagg och bottenaskor

Tungmetaller och PAH i vatten från tunneltvätt

Noggranna analyser i bl a atomabs visar i vilka former och kombinationer föroreningarna förekommer.