SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Rening av vatten från biltvättar 

I Karlstad har vi ställt upp en anläggning för rening av förorenat vatten från biltvättar.

Spolvatten från biltvättar innehåller miljöfarliga partiklar från asfalt, däck och avgaser; PAH, tungmetaller, gummirester, oljerester mm.

I SoilTechs vattenreningsverk avskiljs de miljöfarliga partiklarna. Vattnet går sen till spillvattennätet för vidare behandling i kommunens reningsverk.


Vägdammet som spolas av bilarna innehåller en mängd miljöfarliga partiklar.