SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


PAH-förorenad mark från Sickla industriområde/Hammarby Sjöstad 

Förorenad industrimark från Sickla Kaj och Sickla Udde i Stockholm renades av SoilTech inför byggandet av bostäder i Miljöprojektet Hammarby Sjöstad.

Jorden från Sickla hade en hög lerhalt och innehöll bl a PAH-föroreningar.

Jorden grovsorterades på Högbytorp i Bro utanför Stockholm. Ett tågset per dygn transporterade sen jorden, med Green Cargo, till SoilTechs processanläggning i Storfors.

Processen anpassades för att reducera organiska föroreningar, främst PAH, och för att hantera lera.

Anläggningen kunde producera 200 ton renade produkter per dygn.

Resultat/återanvändbara produkter

  • Renade och sorterade grus-, sand- och finsandfraktioner.
  • Den renade leran användes efter iblandning av flygaska som komponent i tätskikt.
  • En liten mängd föroreningar gick till deponi.

De förorenade jordmassorna före grovsortering och transport till anläggningen i Storfors.

Sedimentationsbassänger i Storfors.