SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Konsulter i sanering och processbarhet

Vi verkar även som konsulter bl a med rådgivning vid sanering, saneringsbarhet och ev återvinning/ återanvändning.

Med våra processbarhetsanalyser kan vi även visa vilka metoder som är lämpliga och vilka som är direkt olämpliga.

Vi har även stor erfarenhet av logistik och planering. Olika åtgärder och behandlingar bör göras i rätt ordning och på rätt plats för maximal kontroll och för att minimera antalet transporter.

Läs mer om våra processbarhetsanalyser ...


Med SoilTechs kunskap om föroreningar och saneringsprocesser kan många kostsamma misstag undvikas.