SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


SoilTech växer i Stockholmsområdet

SoilTech har etablerat en ny behandlingsanläggning för förorenad jord på Sörabs deponi mellan Stockholm och Norrtälje utmed E4. Etableringen är ett samarbete med SITA Sverige AB.

Processanläggningen är stationär och kommer att anpassas efter de inkommande massorna och föroreningarnas sammansättning samt reningskraven för varje enskilt uppdrag.

I anläggningen skall man rena såväl de förorenade massor som redan finns på området, som nya massor från förorenade industriområden, schaktmassor från byggverksamhet mm.

Årsproduktionen är planerad till 20.000 – 30.000 ton.
Förorenade massor till vänster, renat grus i mitten och renad sandfraktion till höger.

De förorenade massorna på Löt.

Inmatningsficka.

Inmatning och tvättrumma.

Sandprov tas på en renad sandfraktion för analys.