SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Lermassor med PAH- och blyföroreningar

De förorenade lermassorna hade tagits emot på Sakab i Kvarntorp och lagts i mellanlager i avvaktan på lämplig behandling.

40 % lera och stora variationer i föroreningshalterna

Jorden var mycket heterogen till karaktär och struktur, med en mycket hög lerhalt, ca 40 % i vissa delmängder. För att kunna hantera de svårhanterliga lermassorna krävdes många speciallösningar.

Resultat/återanvändbara produkter

  • Renade återanvändbara produkter; grus, sand, finsand.
  • Lerslammet blandades med förbränningsaska från avfallsförbränning och lades sen på deponi.

Lermassan krävde många speciallösningar. Stora stenar i massan ställde även till problem.

SoilTechs sedimentationsbassänger på Sakab.