SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Uppsopad halkbekämpningssand
från västra Stockholm  

Under flera år har vi behandlat halkbekämpningssand från västra Stockholm med ett mycket bra resultat. Nästan 98 % av den uppsopade sanden har återvunnits varav nästan 80 % har kunnat återanvändas som halkbekämpningssand.

Förutom skräp innehöll sanden PAH, tungmetaller, gummi, oljerester mm.

År 2005 finansierades projektet delvis med medel från Stockholms Stads "Miljömiljard".

Länk till Miljömiljarden ...


Hämta Rapport 2005 ...
Hämta Rapport 2006 ...

Slutprodukter/resultat

Alla slutprodukter renades till under gränsvärdet. Bortser man från skräp mm som sopats upp men inte fanns i den ursprungliga halkbekämpningssanden, så återvinns eller återanvänds nästan all sand.

  • Halkbekämpningssand 77 %
  • Finsand 7 %
  • Tvättat grus 6 %
  • Renad slamfraktion 6 %
  • Skräp 3 %
  • Slam som lades på deponi 1 %

Sopsandsberget före rening.

Del av processanläggningen.

Renad och återvunnen halkbekämpningssand.