SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Uppsopad halkbekämpningssand
innehåller en mängd miljögifter 

Varje vinter sprids det stora mängder halkbekämpningssand på våra gator och vägar. Efter vintern, när sanden sopas upp, innehåller den förutom kvistar, jord, löv och skräp även miljöfarliga partiklar från asfalt, däck och avgaser; gummirester, PAH, oljerester och tungmetaller.

Hämta foldern Miljölösningar ...

Sanden bör renas och återanvändas och det är billigare än inköp av ny natursand

Grustäkterna håller på att ta slut och det börjar bli nödvändigt att rena och återanvända sanden.

Renad och återvunnen sand är billigare än ny natursand, man får dessutom andra användbara sand- och grusprodukter och antalet tunga transporter minskar.

Den återvunna sanden blir bättre än natursand

Den färdigbehandlade sanden blir torr, ren och på flera sätt bättre än natursand – den innehåller mindre finandel och dammar därmed mindre, fryser inte lika lätt och behöver inte blandas med lika mycket vägsalt som natursand.

Återvunnen halkbekämpningssand
ger bättre luft enligt VTI!

Halkbekämpningssand dammar både vid körning och vid uppsopning. Inandningsbara sandpartiklar i storlek PM10 binder många av de miljöfarliga partiklarna. Damningen medför därför höga halter luftföroreningar.

Tester som Statens väg och trafikforskningsinstitut (VTI) har gjort, visar att återvunnen halkbekämpningssand dammar 50 % mindre än natursand – halten inandningsbara partiklar, PM10, var hälften så hög.

Slutprodukter/resultat

  • 77 % Halkbekämpningssand
  • 7 % Finsand
  • 6 % Tvättat grus
  • 6 % Ren slamfraktion
  • 3 % Skräp
  • 1 % Slam som läggs på deponi

Uppsopad sand innehåller efter vintern avfall, löv, kvistar men även en mängd miljöfarliga partiklar; PAH, tungmetaller, gummi- och oljerester mm.

I ett första steg sorteras allt skräp bort. Under den våta reningsprocessen sorteras olika renade fraktioner ut; halkbekämpningssand, grus, finsand mm. Efter tvätt avvattnas det rena slammet i sedimentationsbassänger.

Halkbekämpningssand efter rening – nu med mindre finandel som dammar.