SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Varje förorenad jord är unik 

Det finns ca 80.000 förorenade platser i Sverige som kräver marksanering.

Olika industriella verksamheter har resulterat i olika föroreningar i marker med varierande sammansättning och struktur. Varje förorenat område är därmed unikt vad gäller kombinationer av föroreningar och jordkaraktär och kräver därför unik behandling.

Vi skräddarsyr varje ny process och anpassar behandlingen efter föroreningar och jordkaraktär. I våra processer kan vi behandla många olika jordar – även bottensediment – och avlägsna/ avskilja många olika svåra föroreningar, kombinationer av ämnen liksom blandföroreningar.

Jordbehandlingar

Vi har utvecklat flera olika behandlingssteg för olika behov och jordar. Processanläggning, jordtvätt och tvättvätskor anpassas efter markföroreningar, kombinationer och jordkaraktär.

  1. Förbehandlingar: Torr sortering, avskiljning av grövre material genom ex vis siktning eller harpning. Det grövre materialet går vidare till grovtvätt (2) resten går till basbehandling (3).

  2. Grovtvätt: Det grövre materialet spolas av.

  3. Basbehandlingar: Våta processer i flera behandlingssteg, anpassade efter förorening och jord.

  4. Tilläggsbehandlingar: Ytterligare våta processer med aktiva, miljövänliga tvättsubstanser, stabilisering, avvattning, sedimentering, komprimering och ev rening av finandelen mm.

Renade fraktioner återvinns
och föroreningarna koncentreras

  • I reningsprocessen sorteras renade sten-, grus- och sandprodukter ut och föroreningarna koncentreras till finandelen.

  • Finandelen kan vidarebehandlas genom ytterligare rening eller stabilisering.

  • Processvattnet renas och återanvänds i processen.

  • Föroreningarna från vattnet koncentreras till en mycket liten fraktion som kan upparbetas eller gå till deponi.

Oljeslam sprutas in i en Bathmosklasserare som separerar sanden från slammet genom att skruva oljeslammet framåt i motström.

Sedimentationsbassäng.

Forskningsprojekt om efterbehandling

SoilTech deltar i ett forskningsprojekt, som bedrivs vid Örebro Universitet och delfinansieras av KK-stiftelsen.

"Efterbehandling av blandförorenade massor. Processbarhet, teknik och kvittblivning."

Läs mer om projektet...