SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Rening av vatten från bottensediment
vid nedlagt varv 

Bottensediment muddrades upp vid ett gammalt varvsområde, där exklusiva och sjönära bostäder ska byggas.

Det förorenade bottensedimentet innehöll bottenfärgsrester (TBT), oljerester (alifater) och annat avfall.

Efter muddring lades massorna i bassäng för avvattning och SoilTech renade det avskiljda vattnet före återläggning till recipienten (havet).


Reningsprocess och resultat

  • Föroreningar från bottenfärg, Tributyltenn (TBT) och oljerester (alifater) kontrollerades. Samtliga riktvärden för kontrollämnena underskreds med råge.
  • Det renade havsvattnet återfördes till recipienten.