SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


SoilTechs verksamhet
har miljö och ekonomi i fokus

Vi har utvecklat flera innovativa reningsprocesser för att hantera olika förorenade massor.

Vårt mål är alltid återvinning så långt det är möjligt och att koncentrera och minimera den fraktion med miljöfarliga ämnen som måste gå till deponi.

Behandling av förorenade jordar

Vi skräddarsyr varje ny process och anpassar behandlingen efter föroreningar och jordkaraktär. Processerna kan avlägsna de flesta föroreningar och hantera de flesta jordar, även bottensediment.

Läs mer...

Behandling av förorenade vatten

Vi renar förorenade processvatten från våra olika behandlingar, men vi behandlar även andra förorenade vatten.

Läs mer...

Behandling och återvinning av halkbekämpningssand

Rening och återvinnining av halkbekämpningssand med Soiltechs process är billigare än inköp av ny sand.

Läs mer...

Behandling och återvinning av bildskärmar

Vi har utvecklat en process för att separera, rena och återvinna glas och metalldelar från bildrör.

Läs mer...

Slambehandling

Många industrier har problem med slam som restprodukt. SoilTech utvecklar just nu ett test- och behandlingscenter för att kunna ta hand om olika slam.

Läs mer...

Processbarhetsanalys och test i labbskala

I våra egna labb görs omfattande analyser och tester före alla behandlingar men vi åtar oss även analyser och tester som fristående konsultuppdrag.

Läs mer...

Prover vid labbtester i pilotskala.

I Sverige finns det idag ca 80.000 förorenade områden som behöver saneras.

Del av processanläggning för jordtvätt.

Uttjänta bildrör tippas i en kross för behandling.